Yazar: Elif Eda Ergin

Bursa Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümü son sınıf öğrencisiyim. Sizlere Toplum,Eğitim,Kültür gibi birçok alandaki etmenleri değerlendirmeye çalışacağım

Olmasaydı Olmazdık…

Mustafa Kemal ATATÜRK, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da iç ve dış düşmanlarla mücadele etmeye başlamıştı. Bu mücadelesini, cumhuriyetin ilanı ile taçlandırmıştır, böylece bir ülkenin küllerinden yeniden doğmasını sağlamıştı. “Benim en büyük eserim, Türkiye Cumhuriyeti’dir.” Sözleriyle de duygularını ifade etmiştir. Onun liderlik özellikleri sadece ülkemizde değil, dünyada da saygı duyulmuştur. Onun devrimleri, zekası, eşitçilik ve barış anlayışı […]

Popüler Kültür Kavramı

Son zamanlarda günlük hayatımızda çok sık kullandığımız popüler kültür(pop kültürü) kavramı, kitle kültürü ya da kent kültürü olarak da kullanılmaktadır. Halk kültürü olarak da kullanılması yaygındır. Latince kökenli olan bu kavram 20.yy ile birlikte yayılmıştır. Latince anlamı “populus” olan popüler kültür,  Türkçe anlamında ise “halk” kelimesidir. Bu yüzden eski halk kültürü kavramı olarak kullanılır. Bu […]

EĞİTİM VE İŞLEVLERİ

Eğitim, bireyleri doğrudan etkilemektedir. Bu etkilerin farklı boyutları bulunmaktadır. Birey üzerinde değişime ve gelişime neden olur. Eğitim denilince sadece okullarda alınan klasik düzey anlaşılmamalıdır. Birey, yaşamı boyunca her alanda eğitim ve değişim içerisindedir. Modern eğitim ile birlikte bu kapsam daha geniş bir hâl almıştır. Ülkelerdeki eğitim sistemi ve işlevleri değişiklik göstermektedir. Toplumların amaçları, bu işlevlere […]

Onların yaşamı içinde bulundukları köy kadardır !

Kırsal alanda kadın, erkeğin eksiklerini tamamlayan arabulucu bir roldedir. Tarlada, ahırda, mutfakta emeğini karşılık beklemeden vermektedir. Bunları yaparken eksiksiz, kusursuz yapmaya özen gösterir. Kadın, ona dayatılan bütün rolleri yaparak toplum içinde yer edinmeye çalışmaktadır. Bu yüzden doğduğu andan itibaren kadının sorumlulukları başlamaktadır. Ayrıca zaman içerisinde de artmaktadır. Köy hayatında, kız çocuklarının kentte yaşayan biriyle evlenmesi […]

İnsan ve Doğa İlişkisi

İlkçağ düşünürlerini baktığımızda doğayla olan bağlarını yakından görmek mümkündür. Ancak onlar doğaya egemen olmak amacıyla bu bağı kurmamışlardır. Doğayı, insanı anlamaya çalışmışlardır. 16-17 yy ile birlikte akıl merkeze alınmıştır. Böylece mekanik bir doğa, yaşam düşüncesi ön plana çıkmıştır. Sanayileşme ile birlikte doğa insanın çıkarları için kullanılmaya başlanmıştır. Doğa ile insan ilişkisi farklı bir boyuta taşınmıştır. […]

Suç Türleri

Suç kavramı, tarihsel olarak eskiye dayanmaktadır. İnsanlık var olduğu sürece devam edecek toplumsal bir olgu olarak karşımıza çıkar. Bu yüzden insanı ve toplumu yakından ilgilendiren bir olgudur. Toplumsal gerçeklik, suçu ve ceza sisteminin belirlenmesinde önemli bir role sahiptir. Sapma kavramı ile birlikte düşünülen bir kavram olup, sosyoloji literatüründe yer edinmiştir. Durkheim ve Merton’un sosyolojik kuramları, […]

Gözetim Toplumu

Gözetim kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu’nda “gözetmek eylemi” anlamındadır. Gözetim toplumu ise bireyin; otorite, birey ve topluluk tarafından gözetlenmesi ya da toplumun birey tarafından gözetlenmesidir. 18. yy. sonlarına doğru ise kişiyi yakından izlemek, hareketlerini izlemek anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Farklı kurumlar tarafından ele alınan kavramın farklı tanımlamaları yapılmış ve kullanılmıştır. Kişisel olguların, verilerin biriktirilmesidir. Böylece özne […]

Toplum Nedir? Toplumsal Eylem Nedir?

Toplum Nedir? Toplum; içerisinde çok farklı oluşumları barındıran, değişimlerin etkisiyle yapısını değiştiren üst yapı kurumu olarak karşımıza çıkmaktadır. Belirli kültür içerisinde ve coğrafyada ortak paydaları taşıyan yapıdır. Toplum içerisinde yer alan insanlar aynı duygudaşlığı yaşamaktadırlar. Ortak bir kültürü paylaşan insanların oluşturduğu birlikteliktir. Bu birliktelik içerisinde ortak bir dil, kurallar bulunmaktadır. Toplum içerisinde farklı işlevleri olan […]

Toplumsal Cinsiyet Rolleri

Erkek Gibi Davran! Toplumsal cinsiyet kavramı içerisinde kadınlara ve erkeklere toplum içerisinde birtakım görevler, sorumluluklar yüklenmektedir. İnşa edilen bir süreç olmakla birlikte her kültürde farklı normları da beraberinde getirmektedir. Kalıp yargılar kadınlar üzerinde fazlasıyla baskı yaratmaktadır. Toplumun erkeklere belirlemiş olduğu roller, kadınlara karşı daha baskıcı, eşitsiz ve şiddet içeren davranışlar sergilemelerine sebep olmaktadır. Kadınlar üzerinde […]

Kırsal Kesimde Kadın

ADNKS (TÜİK-2020) sonuçlarına göre il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 93, belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 7’dir. Sanayileşmenin gelişmesi, kırsal alanda iş alanının kısıtlı olması nedeniyle kente doğru bir göç dalgası olmuştur. Kent hayatının imkânları ve cazibesi insanları kendine doğru çekmiştir. Hayvancılık, tarım gibi mesleklerin gerçekleştiği kırsal yaşantıda ataerkil düzenin daha ön planda […]

Back To Top